Centralizované rozvojové projekty v roce 2022 

Vyhodnocení

V úterý 24. 1. 2023 proběhlo oficiální vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2022.


 Závěrečné zprávy projektů

C3 – Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR

C4 – Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy) 

C7 – Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ 

C8 – Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ 

C10 – University leaders in SDG (UNILEAD) 

C12 – Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol 

C13 – Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ 

C14 – Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky 

C16 – Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách 

C19 – Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

C20 – Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ 

C27 – Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR 

C29 – Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí

C33 – Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative


 Informace pro řešitele k čerpání finančních prostředků při realizaci projektu

OSA připravilo pro řešitele projektu stručné pokyny k čerpání finančních prostředků  při realizaci CRP v roce 2022. V případě dotazů kontaktujte OSA (Ing. Židová, kl. 5264)  nebo Ekonomický odbor (Ing. Jurková, kl. 5126).


 Financované projekty

Seznam úspěšných projektů (celkem 14), které jsou realizovány v roce 2022, je uveden níže. Celková výše přidělených finančních prostředků pro MENDELU na realizaci těchto projektů činí 5,39 mil. Kč

Podpořené projektové žádosti s participací MENDELU:

C3 – Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR (koordinátor projektu: ČZU, řešitel za MENDELU: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.)

C4 – Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy) (koordinátor projektu: ČZU, řešitel za MENDELU: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.)

C7 – Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.)

C8 – Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.)

C10 – University leaders in SDG (UNILEAD) (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.)

C12 – Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.)

C13 – Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

C14 – Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.)

C16 – Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách (koordinátor projektu: UHK, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.)

C19 – Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ (koordinátor projektu: UK, řešitel za MENDELU: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.)

C20 – Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ (koordinátor projektu: UK, řešitel za MENDELU: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.)

C27 – Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR (koordinátor projektu: VŠB-TUO, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.)

C29 – Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí (koordinátor projektu: VŠCHT, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.)

C33 – Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative (koordinátor projektu: ZČU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.)


 Příprava

V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

a)    rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami (ve studijních programech všech forem a v celoživotním vzdělávání) v následujících oblastech:

 1. rozvoj zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno distančními metodami, vč. metod ověřování výsledků učení a hodnocení kompetencí studujících a uchazečů o studium distančními metodami (projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
 2. aplikace metod blended learning do studijních programů a celoživotního vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání;
 3. rozvoj kompetencí vyučujících k využívání metod distančního vzdělávání a hodnocení, s důrazem na sdílení zkušeností, inovativních postupů a dobré praxe ve vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých vyučujících a garantů programů;
 4. sběr a výměna dat a harmonizace nástrojů (vč. studentských dotazníků pro hodnocení výuky) pro sledování kvality výuky;
 5. sběr dat o studentech a absolventech, včetně jejich společné analýzy a slaďování podoby dotazníků (zaměřených na hodnocení studia a jeho vazby na životní i pracovní podmínky) za účelem srovnatelnosti dat (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
 6. rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti, včetně sběru a analýzy kvantitativních i kvalitativních dat pro vyhodnocení účinnosti dosavadních opatření a identifikaci ohrožených skupin studentů, včetně zohlednění specifik výuky zajišťované distančními prostředky;

b)    hodnocení kvality studijních programů, s důrazem na profesní profil;

c)     elektronizace správní agendy vysoké školy, a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia, elektronická podpora pro rozhodování orgánů vysokých škol jednání kolektivních orgánů vysokých škol, elektronická podpora pro evidence based rozhodování orgánů vysokých škol (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);

d)    nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví, studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání); cílem podpory je přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb, navrhnout standardy poskytování těchto služeb, včetně jejich poskytování online, a zajistit vyšší povědomí o těchto službách v cílových skupinách (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);

e)    posilování etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol;

f)      rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na virtuální nebo blended aktivity, digitalizaci a udržitelné cíle;

g)    opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX (projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+);

h)    podpora zahraniční akreditace/evaluace studijních programů.

i)      plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti (v tomto tematickém zaměření může být podán pouze jeden projekt a pouze ve formátu 18+);

j)      pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

k)     podpora aktivit vysokých škol v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie v roce 2022;

l)      podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals);

m)   výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky. Jde o málo rozšířené programy/obory s poměrně malým počtem studentů, které nárokují vysoce specializované pedagogy a odborníky z praxe. Jedná se zejména o programy/obory se studiem jazyků z regionů významných ze strategického i geopolitického hlediska, které jsou vnímány jako rizikové i z pohledu národní bezpečnosti. V rámci tohoto tematického zaměření budou podporovány činnosti zaměřené na personální stabilizaci a zajištění těchto programů/oborů, zajištění potřebných akreditací programů, pořádání kurzů netradičních jazyků v rámci dalšího vzdělávání, spolupráci při přípravě vědeckých projektů; pořádání tematických akcí  aktuálním problémům a podporu publikační činnosti.


V rámci programu se univerzita může zapojit max. do 5 rozvojových projektů, bez ohledu na to, zda bude koordinující VŠ nebo bude zapojena jako spoluřešitelská VŠ. Do tohoto limitu se nezapočítávají projekty, do nichž se zapojí nejméně 18 VVŠ.

 • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

 Harmonogram

 • 10. 9. 2021 – předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu strategie@mendelu.cz.
 • 1. 10. 2021 – rozhodnutí o výběru projektů k podání
 • 15. 10. 2021 – předložení kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři v elektronické verzi
 • 29. 10. 2021 – finalizace souboru CRP pro rok 2021 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT

Formuláře


Jakékoliv dotazy, prosím, zasílejte na strategie@mendelu.cz nebo se na nás obraťte telefonicky či osobně.

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Židová (kl. 5264), zuzana.zidova@mendelu.cz 

<< <  Červen 2024  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz