Centralizované rozvojové projekty pro rok 2019


Vyhodnocení

Ve středu 29. 1. 2020 proběhlo oficiální vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2019.


Závěrečné zprávy projektů


POKYNY pro zpracování závěrečné zprávy

 • Závěrečná zpráva je zpracovávaná v souladu s pokyny uvedenými v nařízení rektora č.16/2018.
 • Termín pro zpracování: závěrečnou zprávu předložte v tištěné podobě min. ve 3 vyhotoveních do 15. 1. 2020 (Jedno originální vyhotovení bude uloženo na OSA, druhé vyhotovení je určeno koordinující vysoké škole k odeslání na MŠMT, třetí originál odesílán na MŠMT za MENDELU).

POKYNY pro zpracování následné finanční kontroly

 • Dle pokynů uvedených ve Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019 je dále nutné provést následnou finanční kontrolu projektu, kterou zajišťuje řešitel projektu.
 • Finanční kontrola se týká alespoň 30 % z celkové přidělené finanční částky.
 • Termín pro zpracování: Záznam o provedení následné finanční kontroly v 1 vyhotovení vč. kopií kontrolovaných dokladů zašlete na OSA nejpozději do 28. února 2020.

   POKYNY pro zpracování PRŮBĚŽNÉ zprávy za 1. pololetí 2019

 • Průběžná zpráva je zpracovávaná v souladu s pokyny uvedenými v nařízení rektora č.16/2018.
 • Pro zpracování závěrečné zprávy použijte tento formulář.
 • Termín pro zpracování: průběžnou zprávu předložte v tištěné podobě min. v 1 vyhotovení do 15. 7. 2019 a současně zašlete v elektronické podobě na email strategie@mendelu.cz

 Informace pro řešitele k čerpání finančních prostředků při realizaci projektu

OSA připravilo pro řešitele projektu stručné pokyny k čerpání finančních prostředků  při realizaci CRP v roce 2019. Tyto pokyny vyplývají z rozhodnutí o poskytnutí dotace, které řešitelé obdrželi  e-mailem péčí Oddělení strategie a analýz. V případě dotazů kontaktujte OSA (Ing. Pechová, kl. 5264)  nebo Ekonomický odbor (Ing. Jurková, kl. 5126).


Financované projekty

Dne 29. dubna 2019 jsme obdrželi od MŠMT rozhodnutí o přidělení dotace na projekty Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2019. Seznam úspěšných projektů (celkem 10), které budou realizovány v roce 2019 je uveden níže. Celková výše přidělených finannčních prostředků pro MENDELU na realizaci těchto projektů činí 7,75 mil. Kč

Podpořené projektové žádosti s participací MENDELU:

C3 - Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: Ing. Aleš Vincenc)

C10 - Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace (koordinátor projektu: MUNI, řešitel za MENDELU: Ing. Veronika Vejrostová)

C11 - Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě (koordinátor projektu: MUNI, řešitel za MENDELU: doc. RNDr. Irena Marková, CSc.)

C12 - Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas (koordinátor projektu: MUNI, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C13 - Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ II) (koordinátor projektu: MUNI, řešitel za MENDELU: Ing. Bohdana Čechová)

C14 - Podpora kapacit pro mezinárodní VaV projekty - H2020 Umbrella II (koordinátor projektu: MENDELU, řešitel za MENDELU: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)

C15 - Efektivní univerzitní komunikační platformy (koordinátor projektu: MENDELU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.)

C16 - MENDELU  a MUNI - 100 let vzdělávání v Brně (koordinátor projektu: MENDELU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C17 - Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností (koordinátor projektu: OU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C19 - KPP!!! VŠ: Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!  (koordinátor projektu: OU, řešitel za MENDELU: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)


Podané projekty

Seznam podaných projektů za MENDELU

 


Příprava

Program na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol

  • V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

a)      rozvoj systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti s důrazem na zapojení všech aktérů;

b)     rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti;

c)      elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia);

d)     mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance;

e)     pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

f)       posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol;

g)      zvyšování kvality prostředí vysokých škol v oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost žen a mužů;

h)     plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol.

  • V rámci programu se univerzita může zapojit max. do čtyř rozvojových projektů, bez ohledu na to, zda bude koordinující VŠ nebo bude zapojena jako spoluřešitelská VŠ. Do tohoto limitu se nezapočítávají projekty, do nichž se zapojí nejméně 18 VVŠ.
  • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

Harmonogram

  • 10. 9. 2018 - předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu strategie@mendelu.cz.
  • 1. 10. 2018 - rozhodnutí o výběru projektů k podání
  • 15. 10. 2018 - předložení kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři a jeho odevzdání v elektronické a tištěné verzi
  • 31. 10. 2018 - finalizace souboru CRP pro rok 2019 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT

Formuláře

<< <  Červen 2024  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz