Centralizované rozvojové projekty v roce 2023

Vyhodnocení

V úterý 23. 1. 2024 proběhlo oficiální vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2023.


 Závěrečné zprávy projektů 

CSM8-2023 – Udržitelnost kvality a dostupnosti poradenských služeb pro studenty a zaměstnance MENDELU zaměřených na předcházení studijní neúspěšnosti a péči o duševní zdraví

C3-2023 – Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

C5-2023 – Engagement for sustainability – University leaders in SDGs II (UNILEAD II)

C7-2023 – Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

C8-2023 – Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

C9-2023 – Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

C12-2023 – RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

C17-2023 – Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR 


 Financované projekty

Seznam úspěšných projektů (celkem 8), které jsou realizovány v roce 2023, je uveden níže. Celková výše přidělených finančních prostředků pro MENDELU na realizaci těchto projektů činí 5,02 mil. Kč.  

Podpořené projektové žádosti s participací MENDELU: 

CSM8-2023 – Udržitelnost kvality a dostupnosti poradenských služeb pro studenty a zaměstnance MENDELU zaměřených na předcházení studijní neúspěšnosti a péči o duševní zdraví (koordinátor projektu: MENDELU - samostatný projekt, řešitel: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.)

C3-2023 – Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.)

C5-2023 – Engagement for sustainability – University leaders in SDGs II (UNILEAD II) (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.)

C7-2023 – Standardy kvality výuky na českých vysokých školách (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. )

C8-2023 – Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.)

C9-2023 – Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.)

C12-2023 – RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení (koordinátor projektu: UK, řešitel za MENDELU: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.)

C17-2023 – Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR (koordinátor projektu: VŠB-TUO, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.) 


 Příprava

 • Pro rok 2023 je vyhlášen program na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. V rámci programu budou podporovány 1. projekty s předem vyčleněnou alokací a 2. projekty bez předem vyčleněné alokace.

V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

1. Prioritní témata pro projekty s předem vyčleněnou alokací:

a)     implementace a další rozvoj efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví, studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání) a vč. služeb kariérního poradenství těmto osobám; cílem podpory je přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb, navrhnout standardy poskytování těchto služeb, včetně jejich poskytování online, a zajistit vyšší povědomí o těchto službách v cílových skupinách; projekty v tomto tematickém zaměření předloží každá vysoká škola samostatně; projekty v tomto tematickém zaměření nebudou započítávány do stanoveného limitu počtu projektů, do kterých se může vysoká škola zapojit; na projekt v tomto tematickém zaměření bude pro MENDELU alokována částka 884 tis. Kč;

b)     podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals); projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+; na projekty v tomto tematickém zaměření bude alokována částka ve výši 15 mil. Kč (celkem pro všechny zapojené VŠ);

c)      plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol; projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+; na projekty v tomto tematickém zaměření bude alokována částka ve výši 25 mil. Kč (celkem pro všechny zapojené VŠ);

d)     pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí majících mimořádný charakter; na projekty v tomto tematickém zaměření bude alokována částka ve výši 20 mil. Kč (celkem pro všechny zapojené VŠ);

e)     podpora aktivit studentů v rámci studia na vysokých školách; na projekty v tomto tematickém zaměření bude alokována částka ve výši 2 mil. Kč (celkem pro všechny zapojené VŠ); projekty v tomto tematickém zaměření nebudou započítávány do stanoveného limitu počtu projektů, do kterých se může vysoká škola zapojit.

 • rozvoj opatření vedoucích k větší integraci nových studentů ke studiu na vysoké škole, zejm. v souvislosti s nutností adaptace po příchodu studentů z období poznamenaného pandemií viru covid-19;
 • rozvoj kompetencí a odborných dovedností studentských zástupců v orgánech vysoké školy;
 • zvyšování povědomí o akademické samosprávě (včetně národní reprezentace studentek a studentů) mezi studujícími na vysokých školách.

2. Prioritní témata pro společné projekty bez předem vyčleněné alokace:

a)     rozvoj metod hodnocení kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků, včetně využití sebeevaluačních nástrojů, hospitací a sběru kvalitativních a kvantitativních dat od studujících;

b)     podpora rozvoje činnosti rad pro vnitřní hodnocení, případně vědeckých a uměleckých rad vykonávajících stejnou působnost na veřejné vysoké škole bez institucionální akreditace;

c)      rozvoj uznávání výsledků předchozího neformálního vzdělávání ve standardním studiu, zejména s ohledem na uznávání dobrovolnické či humanitární činnosti studujících;

d)     posilování etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol;

e)     výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky. Jde o málo rozšířené programy/obory s poměrně malým počtem studentů, které nárokují vysoce specializované pedagogy a odborníky z praxe. Jedná se zejména o programy/obory se studiem jazyků z regionů významných ze strategického i geopolitického hlediska, které jsou vnímány jako rizikové i z pohledu národní bezpečnosti. V rámci tohoto tematického zaměření budou podporovány činnosti zaměřené na personální stabilizaci a zajištění těchto programů/oborů, zajištění potřebných akreditací programů, pořádání kurzů netradičních jazyků v rámci dalšího vzdělávání, spolupráci při přípravě vědeckých projektů; pořádání tematických akcí k aktuálním problémům a podporu publikační činnosti.

f)       zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí, naplňování podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti, přijímání bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a zajištění krizového plánování a řízení v prostředí vysokých škol, vč. započetí přípravy na nově příchozí povinnosti plynoucí z „NIS2 Directive“; projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+. 


 •  Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny. 
 • V rámci programu se univerzita může zapojit maximálně do 10 rozvojových projektů bez ohledu na to, zda bude koordinující vysokou školou nebo bude zapojena jako spoluřešitelská vysoká škola. Limit se nevztahuje na tematická zaměření 1.a) a 1.e). 


 Harmonogram

 • 16. 9. 2022 – předložení záměrů projektů obsahujících vybrané prioritní téma, podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu strategie@mendelu.cz.
 • 7. 10. 2022 – rozhodnutí o výběru projektů k podání a určení řešitelů projektů
 • 28. 10. 2022 – předložení kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři v elektronické verzi
 • 15. 11. 2022 – finalizace souboru CRP pro rok 2023 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT

Formuláře


Jakékoliv dotazy, prosím, zasílejte na strategie@mendelu.cz nebo se na nás obraťte telefonicky či osobně.

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Židová (kl. 5264), zuzana.zidova@mendelu.cz 

<< <  Únor 2024  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz