Centralizované rozvojové projekty pro rok 2018


Vyhodnocení

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo oficiální vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2018.


Závěrečné zprávy projektů


POKYNY pro zpracování závěrečné zprávy

 • Závěrečná zpráva je zpracovávaná v souladu s pokyny uvedenými v nařízení rektora č. 3/2017.
 • Termín pro zpracování: závěrečnou zprávu předložte v tištěné podobě min. ve 2 vyhotoveních do 15. 1. 2019 (Jedno originální vyhotovení bude uloženo na OSK, druhé vyhotovení je určeno koordinující vysoké škole k odeslání na MŠMT).

 

POKYNY pro zpracování následné finanční kontroly

 • Dle pokynů uvedených ve Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2018 je dále nutné provést následnou finanční kontrolu projektu, kterou zajišťuje řešitel projektu.
 • Finanční kontrola se týká alespoň 30 % z celkové přidělené finanční částky.
 • Termín pro zpracování: Záznam o provedení následné finanční kontroly v 1 vyhotovení vč. kopií kontrolovaných dokladů zašlete na OSK nejpozději do 28. února 2019.

  POKYNY pro zpracování PRŮBĚŽNÉ zprávy za 1. pololetí 2018

 • Průběžná zpráva je zpracovávaná v souladu s pokyny uvedenými v nařízení rektora č. 3/2017.
 • Pro zpracování závěrečné zprávy použijte tento formulář.
 • Termín pro zpracování: průběžnou zprávu předložte v tištěné podobě min. v 1 vyhotovení do 15. 7. 2018 a současně zašlete v elektronické podobě na email osk@mendelu.cz

Informace pro řešitele k čerpání finančních prostředků při realizaci projektu

OSK připravilo pro řešitele projektu stručné pokyny k čerpání finančních prostředků  při realizaci CRP v roce 2018. Tyto pokyny vyplývají z rozhodnutí o poskytnutí dotace, které řešitelé obdrželi péčí Ekonomického odboru. V případě dotazů kontaktujte OSK (Ing. Vejrostová, kl. 5224 nebo Mgr. Štorová, kl. 5264)  nebo Ekonomický odbor (Ing. Jurková, kl. 5126).


Úspěšné projekty

Dne 2. března 2018 MŠMT zveřejnilo seznam úspěšných projektů, které budou realizovány v roce 2018. Seznam všech úspěšných projektů najdete ke stažení na stránkách MŠMT.

Podpořené projektové žádosti s participací MENDELU:

C4 - Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: Ing. Aleš Vincenc)

C10 - Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.)

C11 - Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.)

C12 - Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C13 - Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: Ing. Bohdana Čechová)

C14 - Zvýšení absorpční kapacity pro mezinárodní VaV projekty - H2020 Umbrella (koordinátor projektu: MENDELU, řešitel za MENDELU: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)

C15 - DPP!!! VŠ - Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!! (koordinátor projektu: OU, řešitel za MENDELU: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)

C21 - Vytvoření metodiky ověřování funkčnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality s využitím synergického potenciálu společného meziuniverzitního týmu expertů (koordinátor projektu: VFU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.)


Podané projekty

Seznam podaných projektů za MENDELU:

 Seznam podaných projektů


Příprava

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

   • V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

a) nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností;

b) přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství;

c) mezinárodní spolupráce VVŠ (mimo aktivity podporované z ukazatele D – Mezinárodní spolupráce, v rámci Rozpočtového okruhu IV: Mezinárodní spolupráce a ostatní);

d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost;

e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí;

f) propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

   • V rámci programu se univerzita může zapojit max. do tří rozvojových projektů, bez ohledu na to, zda bude koordinující VŠ nebo bude zapojena jako spoluřešitelská VŠ. Do tohoto limitu se nezapočítávají projekty, do nichž se zapojí nejméně 18 VVŠ.
   • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

Harmonogram

   • 31. 8. 2017 - předložení záměrů CRP obsahujících stručnou anotaci projektu a identifikaci potenciálních partnerských VŠ elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
   • 8. 9. 2017 - předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
   • 2. 10. 2017 - rozhodnutí o výběru projektů.
   • 13. 10. 2017 - zpracování kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři a jeho odevzdání v elektronické a tištěné verzi.
   • 31. 10. 2017 - finalizace souboru CRP pro rok 2018 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Formuláře

<< <  Červen 2023  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz