Centralizované rozvojové projekty v roce 2021

 

Vyhodnocení

Ve středu 26. 1. 2022 proběhlo oficiální vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2021.


 Závěrečné zprávy projektů


Informace pro řešitele k čerpání finančních prostředků při realizaci projektu

OSA připravilo pro řešitele projektu stručné pokyny k čerpání finančních prostředků  při realizaci CRP v roce 2021. V případě dotazů kontaktujte OSA (Ing. Židová, kl. 5264)  nebo Ekonomický odbor (Ing. Jurková, kl. 5126).


Financované projekty

Seznam úspěšných projektů (celkem 10), které budou realizovány v roce 2021, je uveden níže. Celková výše přidělených finančních prostředků pro MENDELU na realizaci těchto projektů činí 6,272 mil. Kč

Podpořené projektové žádosti s participací MENDELU:

C6 – Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: Ing. Stratos Zerdaloglu)

C11 – Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.)

C12 – Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: Ing. Stratos Zerdaloglu)

C13 – Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.)

C15 – Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách (koordinátor projektu: UHK, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C19 – Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku (koordinátor projektu: UK, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.)

C25 – NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR (koordinátor projektu: VŠB-TUO, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C29 – Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK) (koordinátor projektu: VUT, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.)

C32 – Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe (koordinátor projektu: ZČU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C33 – Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol (koordinátor projektu: ZČU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.)

 

Podané projekty

Seznam podaných projektů za MENDELU 

 

Příprava

V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol, zajišťované distančními metodami ve studijních programech všech forem a v celoživotním vzdělávání v následujících oblastech:
1. rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno distančními metodami, přičemž projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze, je-li počet vysokých škol, zapojených do projektu, 18 a více (dále jen „formát 18+“);
2. rozvoj metod ověřování výsledků učení a hodnocení kompetencí studujících a uchazečů o studium distančními metodami, včetně online proctoringu;
3. aplikace metod blended learning do studijních programů a celoživotního vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání;
4. rozvoj kompetencí vyučujících k využívání metod distančního vzdělávání a hodnocení, s důrazem na sdílení zkušeností, inovativních postupů a dobré praxe ve vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých vyučujících a garantů programů;
5. sběr a výměna dat, tvorba dotazníků a dalších nástrojů pro sledování kvality výuky a uplatnění absolventů;
6. rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti, včetně sběru a analýzy kvantitativních i kvalitativních dat pro vyhodnocení účinnosti dosavadních opatření a identifikaci ohrožených skupin studentů, včetně zohlednění specifik výuky zajišťované distančními prostředky;

b) elektronizace správní agendy vysoké školy, včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia, a elektronická podpora pro rozhodování orgánů vysokých škol jednání kolektivních orgánů vysokých škol, přičemž projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+;

c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol s důrazem na oblast využívání distančních metod vzdělávání a hodnocení zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti podvodům, korupci a plagiátorství;

d) nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám, (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání; cílem podpory je přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb, navrhnout standardy poskytování těchto služeb, včetně jejich poskytování online, a zajistit vyšší povědomí o těchto službách v cílových skupinách, přičemž projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+;

e) rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na následující aktivity:
1. rozvoj virtuálních mobilit;
2. opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX, přičemž projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+;

f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti, přičemž projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+;

g) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

h) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky. Jde o málo rozšířené programy/obory s poměrně malým počtem studentů, které nárokují vysoce specializované pedagogy a odborníky z praxe. Jedná se zejména o programy/obory se studiem jazyků z regionů významných ze strategického i geopolitického hlediska, které jsou vnímány jako rizikové i z pohledu národní bezpečnosti. V rámci tohoto tematického zaměření budou podporovány činnosti zaměřené na personální stabilizaci a zajištění těchto programů/oborů.

 

V rámci programu se univerzita může zapojit max. do 5 rozvojových projektů, bez ohledu na to, zda bude koordinující VŠ nebo bude zapojena jako spoluřešitelská VŠ. Do tohoto limitu se nezapočítávají projekty, do nichž se zapojí nejméně 18 VVŠ.

  • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

Harmonogram

  • 10. 9. 2020 - předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu strategie@mendelu.cz.
  • 1. 10. 2020 - rozhodnutí o výběru projektů k podání
  • 15. 10. 2020 - předložení kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři v elektronické verzi
  • 30. 10. 2020 - finalizace souboru CRP pro rok 2021 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT

Formuláře


Jakékoliv dotazy, prosím, zasílejte na strategie@mendelu.cz nebo se na nás obraťte telefonicky či osobně.

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Židová (kl. 5264), zuzana.zidova@mendelu.cz 

<< <  Březen 2021  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz